Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Jana Matejki
w Bochni

ul. Kazimierza Wielkiego 71
32–700 Bochnia
tel./fax (014) 6122391
e-mail: bochnia@ps5.pl
Rok powstania - 1962
 :. Strona główna 
 > Aktualności: 
 >> bieżące 
 >> wydarzenia 
 >> o nas w prasie 
 >> kalendarz 
 > podręczniki 09/10 
 > Uczniowie: 
 >> w Samorządzie 
 >> piszą 
 >> na wycieczkach 
 >> w konkursach 
 > Zainteresowania: 
 >> kółka 
 >> kluby 
 > Sport w szkole 
 > Historia szkoły 
 > O Bochni 
 > Hymn szkoły 
 > Położenie szkoły 
 > Oferta 
 > Jan Matejko 
 > Galeria 
 > Archiwum 
 > Powrót 

  Duży plac zabaw w naszej szkole

„Radosna szkoła — Kraina sprawności i zdrowia” to rządowy program wsparcia dla szkół, który zapewnia pomoc finasową na wyposażenie miejsc aktywności ruchowej dla naj-młodszych uczniów. Dzięki temu programowi, jak również przychylności władz miasta Bochni, w naszej szkole powstał plac zabaw. Jego podstawowym zadaniem jest umożliwienie realizo-wania podstawy programowej wychowania fizycznego dzieci najmłodszych oraz zapewnienie warunków rozwijania sprawności fizycznej uczniów klas I–III na świeżym powietrzu w ciągu całego roku.

Na terenie o powierzchni ponad 600 m2 ogrodzonym siatką zamontowano wiele interesu-jących urządzeń z trwałych i bezpiecznych materiałów, posiadających certyfikaty bezpie-czeństwa i zostały dobrane pod kątem zapewnienia dzieciom możliwości rekreacji ruchowej.

Dzieci mogą korzystać z placu w trakcie zajęć dydaktycznych, podczas pobytu na świe-tlicy czy też po zakończeniu zajęć szkolnych, ale pod opieką osób dorosłych.

7 lipca 2011 roku na teren przeznaczony pod zabudowę wkroczyła firma z Biadolin Szlachec-kich „KORA” i przystąpiła do budowy placu zabaw.
Prace rozpoczęto od przygotowania terenu pod zabudowę z równoczesnym kompletowaniem niezbędnych elementów urządzeń, zgodnie z przyjętym projektem wykonawczym placu.
Pierwsze konstrukcje urządzeń po ich zestawieniu zostają wstępnie osadzone w miejscach, w których zostaną na trwale zamontowane i zabetonowane.
Piąty dzień prac ekip montażowych. Widać postęp i powstające pierwsze urządzenia rekrea-cyjne. Zostaje ułożony również krawężnik ograniczający strefę bezpiecznej nawierzchni.
12 lipca około godziny 1400 nad naszą szkołą przechodzi burza, która po sobie pozostawia spustoszenie. Rosnące obok duże drzewo orzechowe zostaje powalone na budowany plac.
Ekipy montażowe w godzinę po burzy szacują poniesione straty. Powalone drzewo nie uczy-niło jednak wielu szkód. Wszystkie elementy konstrukcji urządzeń nie zostały uszkodzone.
Powalone drzewo stało się przyczyną przerwania prac w budowie placu na trzy dni i związane było z jego fizycznym usunięciem i wywiezieniem z terenu szkoły.
W dziesiątym dniu od wejścia na teren budowy zostaje położona wylewka betonowa pod tzw. strefę bezpiecznego upadku oraz ogrodzenie placu.
Równocześnie na terenie prostopadłym do strefy bezpiecznego upadku montowane są ele-menty niskiej zabudowy oraz dalsze grodzenie wyznaczonego terenu siatką.
Plac nabiera kolorytu. Dzień po dniu dostarczane są kolejne konstrukcje, zabetonowane zostały kolejne elementy wyposażenia placu.
Tempo prac nadal duże. Zabetonowywane są kolejne urządzenia służące rekreacji, osadzane są słupki ogrodzeniowe, wykonywany jest murek.
Słupki osadzone, murek gotowy, wkrótce plac zabaw zostanie ogrodzony i ekipy przystąpią do niwelacji oraz porządkowania terenu.
Wszystkie urządzenia zabawowe będą dostarczać dzieciom możliwości rozwoju i nauczania podstawowych wartości oraz cieszyć się będą zapewne zainteresowaniem uczniów.
Nasz plac zabaw jest przygotowany do prowadzenia różnych form zajęć ruchowych, jak: po-konywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeploty, przeskoki, zwisy czy zjazdy.
Plac zabaw gotowy do odbioru i oddania w użytkowanie dzieciom. W oczekiwaniu na przyby-cie komisji ds. odbioru ostatni przegląd placu przez pracowników Urzędu Miasta.
Bezpieczne place zabaw są gwarantem radośnie i zdrowo spędzonego przez dziecko czasu.
Dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestniczenia w zabawach i zaję-ciach rekreacyjnych, zaś zabawę określa się jako jeden z integralnych elementów dzieciństwa.
Nasz plac umożliwia dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w taki sposób, aby mogły rozładować napięcie fizyczne i emocjonalne.
Dziecko poprzez ruch doskonali swoją sprawność motoryczną. Kształtuje i usprawnia układy: ruchowy, dokrewny i nerwowy, przez co doskonali budowę i funkcję wymienionych narządów.
Ruch jest stymulatorem życia psychicznego i ważnym środkiem wychowania moralnego, este-tycznego i społczenego.
Czasem naprawdę trzeba niewiele, aby w znacznym stopniu zmienić oblicze placu. Uczniowie klas pierwszych po ślubowaniu sadzą drzewka w otoczeniu urządzeń rekreacyjnych.
Radosna szkoła oprócz funkcji edukacyjnych, rozbudza wśród swoich podopiecznych emocje i pasje, a także chroni przed znużeniem. Sześciolatki z Przedszkola nr 2 odwiedziły nasz plac.
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” — Janusz Korczak
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

>> Wstecz  | >> Dalej   | Strona Główna | Kontakt |